Tájékoztatás - Juniorka Bölcsőde

Tájékoztatás

• Írta: admin

Mi a bölcsőde?

A bölcsőde – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében – a gyermekjóléti alapellátás része.

A gyermekvédelmi törvény 42 § (1) bekezdése a következőképpen határozza meg a bölcsődei alapellátást: „A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében”

A bölcsődei felvétel rendje

A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos. Azonban minden év tavaszán (az óvodákhoz igazodóan zajlik a bölcsődei jelentkezés) az intézmény felhívást tesz közzé a bölcsődei jelentkezésre vonatkozóan. A jelentkezés még nem jelent automatikus bölcsődei felvételt, hanem egy felmérés az intézmény számára a várható gyermekek létszámáról.

A bölcsődébe történő jelentkezés önkéntes, az Önök kérelmére történik. Egyes esetekben a gyermek felvételét a gyermekorvos, védőnő és a családgondozó is kezdeményezheti, szülői beleegyezéssel.
Gyermekük a bölcsődébe felvehető az Önök munkavállalása, vagy különböző szociális indokok alapján, ha napközbeni ellátását nem tudják másképpen biztosítani.

A felvétel iránti kérelmüket a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen iratok szükségesek a bölcsődei felvételhez, valamint a fokozatos anyás beszoktatás módjáról és időtartamáról is.
A bölcsődei felvételről a bölcsődevezető dönt. Ha olyankor jelentkeznek, amikor már a bölcsődébe járó gyermekek száma meghaladja a felvehetők számát, a bölcsődevezető elutasíthatja a felvételi kérelmet, de javasol másik bölcsődét, ahol még van üres hely, vagy úgynevezett ”várólistára” kerülhetnek, ami azt jelenti, hogy az év folyamán kimaradt férőhelyekre bekerülhetnek.

A felvétel eredményéről a megadott határidőig a bölcsődevezető írásban értesíti a szülőket. A nyár folyamán egyeztetés történik a szülőkkel a bölcsődei felvétel és a beszoktatás idejéről.

Családlátogatás

A gyermek nevelése, fejlesztése nem lehet teljes, ha abban nincs helye a szülőnek. Különösen így van ez neveltjeink esetében. A nevelés úgy gondolom, akkor lehet eredményes, ha mind a szülő, mind a kisgyermeknevelő úgy érzi mindent átadott a legjobb tudása szerint, és ebben a folyamatban a gyermek vidám felszabadult, megbízik a szülőben, nevelőben, lelkileg stabil, kiegyensúlyozott lesz. A megismerkedést és a családdal való kapcsolattartást segíti a családlátogatás, mely a munkánk részét képezi. Igyekszünk harmonikus kapcsolatot kialakítani a családokkal, és összehangolni a gyermek családi és intézményes nevelését.

Beszoktatás ( adaptáció)

A kisgyermek közösségbe kerülése a szülővel együtt fokozatos beszoktatással történik. A beszoktatás ideje tervezetten két hét. A szülő jelenléte biztonságot nyújt a gyermeknek és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és kisgyermeknevelő között fokozatosan alakul ki a bizalom és az érzelmi kötődés. Ez az idő segíti a szülőt és a gyermeket az elválás, elbúcsúzás gyakorlásában. A gyermek megtapasztalhatja, hogy a szülő jó helyen hagyja és mindig vissza jön érte. A bizalom megerősítése is ez az időszak. A gyermeknek elég idő jut megszokni a tárgyi és személyi környezetét. A kisgyermeknevelő felmérheti a gyermek egyéni igényeit, anya gyermek kapcsolatát. A beszoktatás igaz tervezett, de a gyermek életkori sajátosságait, egyéni igényeit figyelembe vesszük.

“Saját kisgyermeknevelő rendszer”

A gondozás-nevelés egysége, egyéni bánásmód és személyi állandóság biztosítása a ,, saját kisgyermeknevelő rendszerrel”, mely növeli a gyermekek biztonságát. Fontos az aktivitás, az önállóság segítésének támogatása, a pozitív megnyilvánulásokra való támaszkodás, a rendszeresség és fokozatosság elvének biztosítása. A ,,saját,, kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket és szaktudásával, odaadó figyelmével végig kíséri a gyermek fejlődését egészen az óvodába kerülésig.

Napirend

A folyamatos és rugalmas napirend a gyermek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos nevelés, gondozás feltételeit, annak megvalósítását, egyben a csoport belső nyugalmát kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és önállósodás lehetőségét. A gyermek napirendjét mindig úgy kell kialakítani, hogy egész nap biztosítva legyen megfelelő hely és eszköz a mozgáshoz, akár a csoportban, akár az udvaron. Egész évben, az időjárástól függően, maximálisan támogatom a szabad levegőn való tartózkodást, amelynek a gyermek mozgására és egészséges életmódra nevelésében döntő szerepe van.

Gyermekélelmezés

A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő-és kisgyermek-táplálási elveket és élelmezési előírásokat figyelembe véve biztosítjuk a gyermekek számára a korosztályuknak megfelelő mennyiségű és minőségű étrendet, az élelmezésvezető által összeállított étlap alapján a napi négyszeri étkezést. Krónikus betegség, vagy táplálékallergia miatt diétára, speciális étrendre szorulók ellátását a bölcsőde csak akkor vállalhatja, ha az étrendre vonatkozó előírásokat, személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja, illetve diatetikus élelmezésvezetője van. Bölcsődénk jelenleg nem rendelkezik ezekkel a feltételekkel.

Kedves Szülők! Felmerülő kérdéseikkel, aggodalmaikkal forduljanak bizalommal hozzánk, szívesen állunk rendelkezésükre.

Kategória: Uncategorized

Címkék: