SZÉCHENYI 2020
Adatvédelem - Juniorka Bölcsőde

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS JOGI SZABÁLYZAT

A Juniorka Bölcsőde adatai:
Székhelye: 2890 Tata Bacsó Béla út 66/1.
Intézmény alapítója, fenntartója: Juniorka Alapítvány 2890 Tata, Bacsó Béla út 66/1.
Fenntartó típusa: nem állami fenntartó (alapítvány)
Ágazati azonosító: S0047563
Működési területe: Komárom – Esztergom megye
Működési engedély száma: KEC/1/607-4/2014.
Engedélyezett férőhelyszám: 24 fő
Nyitvatartási idő: 6:00-17:00-ig
Nevelési-gondozási egységek száma: 1
Gyermekcsoportok száma: 2
Telefonszám: 34/382-407
E-mail cím: bolcsode@juniorka-alapitvany.t-online.hu

A Juniorka Alapítványi Bölcsőde magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi nyilatkozat és jogi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy weboldalával kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Juniorka Alapítványi Bölcsőde fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Az adatvédelmi nyilatkozat és jogi szabályzat legfrissebb változata folyamatosan elérhető a http://www.juniorkabolcsode.hu/adatvedelem webcímen. A weboldal feletti tulajdonosi jogokat a weboldal üzemeltetője és tartalmi szerkesztője, felelőse a Juniorka Alapítványi Bölcsőde gyakorolja. A weboldalon szereplő tartalom a Juniorka Alapítványi Bölcsőde tulajdona, egyéb logókat, védjegyeket, cég- és márkaneveket azok jogtulajdonosai birtokolják.

1. Jogi nyilatkozat A www.juniorkabolcsode.hu weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a Juniorka Alapítványi Bölcsőde (a továbbiakban Üzemeltető) működteti. A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott adatvédelmi, jogi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeket az Üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi, és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

2. A weboldal felhasználásának feltételei

2.1. A www.juniorkabolcsode.hu weboldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres megoldások, a weboldalon feltüntetett, felhasznált és a weboldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.

2.2. A weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az Üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az Üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a weboldal Felhasználója – az on-line hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek a Felhasználó által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A Felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

2.3. A weboldal tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a weboldal tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az Üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a weboldal bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a linkelő weboldal közvetlenül a www.juniorkabolcsode.hu weboldalra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a www.juniorkabolcsode.hu nyitóoldalára ( http://www.juniorkabolcsode.hu), mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a “forrás: www.juniorkabolcsode.hu” megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

3. Felelősség a szolgáltatásért

3.1. A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát a weboldalon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a weboldal tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy zavartalan működéséért.

3.2. Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért (ideértve a www.juniorkabolcsode.hu weboldalon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott hibákért). Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak az Üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

4. A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei A weboldal felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez, és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot, és az eljáró szervekkel együttműködik.

5. Adatvédelmi szabályok

5.1. A weboldal megtekintésével a Felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a weboldalt elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a Felhasználó által a weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Jogi Szabályzat hatályba lépésének ideje: 2019. január 27.

Tata, 2019. január 27.

Az adatvédelmi nyilatkozatunkat itt letöltheti!